اپلیکیشن زیلو

اپلیکیشن اختصاصی گردشگری میبد

در راستای جهانی شدن و ثبت زیلوی میبد در سازمان UNESCO ، تیم فناوران همراه پرداز ایساتیس اپلیکیشن اختصاصی معرفی شهر میبد و صنایع دستی آن به ویژه زیلوی میبد را منتشر کرد.
اسکرین شات های برنامه زیلو
Zilou app screenshots

بافندگی و نساجی يكی از هنرهای ديرينه و تاريخی ايران زمين است و سرزمين يزد همواره از مراكز مهم اين هنر در ايران محسوب می شده است. زيلو در كنار ساير صنايع بافندگی بومی يزد يكی از درخشان‌ترين نشانه‌های هنر بافندگي در اين منطقه به شمار می آيد. بسياری از نقوش و طرح‌های زيلو و واژگان تخصصی اين صنعت ريشه در فرهنگ و آداب ساكنان شهر ميبد دارد و نشانگر درهم آميختگی اين هنر- صنعت با عناصر فرهنگ كهن ميبد است. نام هنر زيلوبافی با شهر تاريخی ميبد گره خورده است، شهری كه عده‌ای آن را خاستگاه هنر زيلوبافی می دانند و همه متفق القولند كه اين شهر مهمترين پايگاه اين هنر- صنعت در دنيای امروز محسوب می شود. بسياری از شاهكارهاي برجامانده هنر زيلوبافی ، نام اساتيد زبردست ميبدی را بر خود دارد كه نشان از جايگاه تاريخی اين شهر در هنر زيلوبافی و تأثير هنرمندان زیلوباف ميبدی در گسترش هنر- صنعت زيلوبافی دارد.


Weaving and textile is one of the ancient and historical arts of Iran and the land of Yazd always has been considered as one of the major centers of this art in Iran. Weaving Zilou along with other local industries of Yazd is considered as one of the brightest signs of weaving art in this region. Many motifs and designs of Zilou and specialized vocabulary of this industry rooted in Maybod residents' culture and literature and represent the merger of this art-industry with elements of Maybod ancient culture. The name of weaving Zilou art is tied up with Maybod historic city, a city that is known by some as the origin of weaving Zilou art and all are agree that this city is known as the most important center of this art- industry in the modern world

دانلود اپلیکیشن زیلو
Download Zilou app
ارسال یک پیام